ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 GEVAT! communicatie, ofwel: GEVAT!
In deze Algemene Voorwaarden wordt met GEVAT! bedoeld: GEVAT! communicatie, de werknaam Gevat! communicatie met als adres: Dorpsweg 10-C, 3083LA Rotterdam.

1.2 Opdrachtgever
Opdrachtgever is de partij die GEVAT! verzoekt een offerte uit te brengen en/of een overeenkomst met GEVAT! aangaat. In dat laatste geval krijgt GEVAT! van Opdrachtgever de opdracht een product of dienst te ontwikkelen en/of te leveren.

1.3 Product(en)
Producten zijn alle door GEVAT! voor de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken. Werkzaamheden kunnen zijn: dtp-en, tekstontwikkeling, adviseren, projectcoördinatie en concept ontwikkeling. Met werken worden onder meer bedoeld: teksten, huisstijlen, advertenties, webpagina’s, off- en online middelen.  

1.4 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden gelden voor de tussen GEVAT! en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) en de door GEVAT! verstrekte offertes. Deze voorwaarden zijn bindend, tenzij GEVAT! en Opdrachtgever besluiten hiervan af te wijken. Dit laatste wordt schriftelijk vastgelegd.

1.5 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden
De algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden zijn uitgesloten.

1.6 Toepasselijkheid met betrekking tot derden
De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de overeenkomsten die GEVAT! sluit met derden voor de uitvoering van de bij de opdracht behorende werkzaamheden.

1.7 Tegenstrijdige bepalingen
Indien de overeenkomst bepalingen bevat die strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden, dan gaat de werking van de overeenkomst boven die van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

2.1 Offerte
Offertes van GEVAT! blijven dertig werkdagen geldig. GEVAT! behoudt tot zeven dagen na aanvaarding van Opdrachtgever het recht de offerte te herroepen.

 2.2 Wijziging overeenkomst
Opdrachtgever is voor de levering van het product de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien GEVAT! op verzoek van de Opdrachtgever meerwerk moet verrichten, dan verricht GEVAT! deze werkzaamheden op basis van nacalculatie voor de op dat moment geldende uurtarieven en zal deze ook aan Opdrachtgever factureren. Meerwerk zijn alle werkzaamheden, die niet in de overeenkomst staan vermeld. GEVAT! is alleen tot uitvoering van deze werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

2.3 Prijsoverschrijdingen
Opdrachtgever accepteert overschrijdingen tot tien procent van de voor het product overeengekomen prijs. GEVAT! hoeft deze overschrijdingen niet te melden.

2.4 Omzetbelasting
Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten.

2.5 Meerdere bureaus
Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht ook t.b.v. eenzelfde doelstelling en periode aan andere bureaus dan GEVAT! verstrekt, dan meldt Opdrachtgever dat. 

ARTIKEL 3. UITVOERING OVEREENKOMST

3.1 Uitvoeren overeenkomst
GEVAT! zal de belangen van Opdrachtgever zo goed mogelijk behartigen en streeft naar een voor Opdrachtgever zo bruikbaar mogelijk resultaat. Indien nodig houdt GEVAT! Opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2 Werkzaamheden door derden
GEVAT! heeft het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever werkzaamheden door derden te laten verrichten. GEVAT! hoeft Opdrachtgever hiervoor geen toestemming te vragen.

3.3 Verstrekken van gegevens
Opdrachtgever verstrekt aan GEVAT! op tijd alle informatie en documentatie. Dit zijn alle gegevens waarvan GEVAT! aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Als GEVAT! deze gegevens niet tijdig in bezit heeft, dan heeft GEVAT! het recht de werkzaamheden op te schorten en/of de extra kosten in rekening te brengen.

3.4 Aanvraag offertes toeleveranciers
Als GEVAT! op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.

3.5 Goedkeuring tussenresultaten
Als beide partijen zijn overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen worden uitgevoerd, kan GEVAT! wachten met de uitvoering van de volgende fase tot Opdrachtgever de resultaten van voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Voordat tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het product wordt overgegaan, dienen GEVAT! en Opdrachtgever elkaar de gelegenheid te geven het product te controleren en goed te keuren. GEVAT! kan Opdrachtgever verzoeken deze goedkeuring schriftelijk of per e-mail te bevestigen.

3.7 Termijn van levering
De door GEVAT! opgegeven termijn voor de levering van dienst of product is indicatief. Het betreft dus geen fatale termijn, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

3.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Tot de overeenkomst behoren niet het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en de beoordeling of de instructies van Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen.

3.9 Verzending
De verzending van het product of delen hiervan aan Opdrachtgever, al dan niet door derden, vindt plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 4. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1 Intellectueel eigendom
Alle producten en voorstellen van GEVAT! zijn en blijven intellectueel eigendom van GEVAT!, tot het moment dat de Opdrachtgever de volledige betaling van de facturen, betrekking hebbend op deze producten en voorstellen, heeft verricht. Na ontvangst van de betaling zijn de werken en voorstellen het intellectueel eigendom van Opdrachtgever.

4.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tot de overeenkomst behoren niet: het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

ARTIKEL 5. GEBRUIK EN LICENTIE

5.1 Het gebruik
Zolang Opdrachtgever niet heeft betaald voor het door GEVAT! geleverde product, liggen alle rechten van het product bij GEVAT!. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van het Product na de betaling van de uitgevoerde (deel)opdracht.

Pas na betaling van de facturen mag Opdrachtgever veranderingen in de concepten of ontwerpen van GEVAT! aanbrengen. Zolang Opdrachtgever de facturen voor het product niet heeft betaald, verstrekt GEVAT! geen ‘Open Bestanden’ aan Opdrachtgever of derden.

5.2 Eigen promotie
GEVAT! heeft de vrijheid om de naam van Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.

ARTIKEL 6. HONORARIUM

6.1 Honorarium voor meerwerk
Indien GEVAT! op verzoek van de Opdrachtgever meerwerk moet verrichten, dan zal GEVAT! deze werkzaamheden verrichten op basis van nacalculatie en deze aan Opdrachtgever factureren.
Meerwerk zijn de werkzaamheden, die niet in de overeenkomst of briefing staan vermeld of het gevolg zijn van niet of te laat aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen.

ARTIKEL 7. BETALING

7.1 Betalingsverplichting
Opdrachtgever betaalt binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien na veertien dagen niet is betaald, is Opdrachtgever een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek.

Moet GEVAT! kosten maken in verband met te laat betalen, dan betaalt Opdrachtgever deze. Denk hierbij aan kosten als proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten.
Dit geldt niet voor de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand als GEVAT! als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste tien procent van het factuurbedrag met een minimum van € 200,-.

7.2 Vooruitbetaling
Als de werkzaamheden die GEVAT! voor Opdrachtgever moet uitvoeren langer duren dan 45 kalenderdagen en hoger is begroot dan € 5.000,- totaal, dan dient de Opdrachtgever vijftig procent van de totale waarde aan te betalen. GEVAT! start met de werkzaamheden als deze aanbetaling door GEVAT! is ontvangen.

GEVAT! heeft het recht:
• Volledige vooruitbetaling van kosten voor externen en/of andere out-of-pocket-kosten te verlangen, indien deze kosten meer dan € 10.000,- bedragen.
• Betalingszekerheid te verlangen van een Opdrachtgever.

7.3 Deelfacturering
GEVAT! heeft het recht over te gaan op deelfacturering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.4 Reclames
Opdrachtgever moet reclames omtrent een factuur binnen acht dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij GEVAT! indienen. 
De betalingstermijn wordt in dit geval niet opgeschort.

7.5 Geen korting of compensatie
Opdrachtgever betaalt de aan GEVAT! verschuldigde betalingen zonder opschorting, korting of compensatie en rekening houdende met de voorschotten, die Opdrachtgever aan GEVAT! heeft verstrekt.

7.6 Strekking van gedane betalingen
De door Opdrachtgever gedane betalingen hebben allereerst betrekking op alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats op opeisbare facturen die het langst open staan. Deze bepaling geldt ook als Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 8. OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

8.1 Opzegging overeenkomst door Opdrachtgever
Als Opdrachtgever de overeenkomst wil opzeggen dan doet Opdrachtgever dit schriftelijk en richt Opdrachtgever de brief aan de directie van GEVAT!. Opdrachtgever blijft te allen tijde het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden verschuldigd. GEVAT! houdt het recht schadevergoeding te eisen in verband met de opzegging.

8.2 Ontbinding Overeenkomst door GEVAT!
Als GEVAT! de Overeenkomst wil ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever, dan blijft Opdrachtgever verplicht het honorarium en de kosten van de verrichte werkzaamheden te betalen.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

9.1
Er is sprake van Overmacht als GEVAT!, al dan niet tijdelijk, niet aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen kan voldoen en dit niet te wijten is aan haar schuld, noch wettelijk of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Het niet voldoen aan verplichtingen kan een gevolg zijn van ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van het product cruciale medewerkers, niet-nakoming van door GEVAT! ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, waaronder het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke.

Als deze toestand veertien dagen of langer duurt, mogen beide partijen de Overeenkomst ontbinden. De wederpartij heeft geen recht op vergoeding als gevolg van deze ontbinding.

9.2
Als GEVAT! tijdens de overmacht, als genoemd in artikel 9.1, nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, mag GEVAT! deze prestatie afzonderlijk factureren.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Aansprakelijkheid
GEVAT! is niet aansprakelijk voor:
1. Fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever is aangeleverd;
2. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever. Denk hierbij het niet of te laat aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
3. Fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde, derden;
4. Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
5. Fouten of problemen die zijn ontstaan na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde product door anderen dan GEVAT!;
6. Schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens(bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, die mogelijk het gevolg zijn van het gebruik van het door GEVAT! geleverde product.

10.2 Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van GEVAT! is, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van GEVAT!, begrensd tot:
1. Het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van GEVAT! wordt uitgekeerd;
2. (in geval de verzekeraar niet tot uitkering over gaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt) De waarde van de facturen die door Opdrachtgever zijn betaald drie maanden voorafgaand aan het moment dat de eventuele schade is ontstaan en de factuur dat gedeelte van de Overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.3 Verval aansprakelijkheid
Na dertig dagen vanaf het moment dat de overeenkomst is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van GEVAT! tenzij GEVAT! deze aansprakelijkheid heeft erkend.

Als de overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van GEVAT! na verloop van dertig dagen vanaf het moment dat er schade is ontstaan. Een serie van incidenten geldt als één incident.

10.4 Bewaarplicht
Na het volbrengen van de overeenkomst hebben geen van de partijen een bewaarplicht van de tijdens de werkzaamheden gebruikte basismaterialen.

ARTIKEL 11. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

11.1 Wijzigen en aanvullen
GEVAT! behoudt het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

11.2 Reeds gesloten overeenkomsten
Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ook voor al bestaande overeenkomsten. GEVAT! dient deze wijzigingen en/of aanvullingen binnen dertig dagen schriftelijk bekend te maken.

ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN

12.1 Overdracht aan derden
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de overeenkomst en/of op het product aan derden over te dragen. Dit mag wel bij overdracht van zijn onderneming.

12.2 Vertrouwelijkheid
Beide partijen zijn verplicht de feiten en omstandigheden die zij, als gevolg van de werkzaamheden, te weten komen, vertrouwelijk te behandelen. Deze verplichting geldt ook voor derden, die bij de werkzaamheden worden betrokken.

12.3 Onverbindendheid
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

12.4 Nederlands recht
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Alleen de rechter in het arrondissement van GEVAT! is bevoegd kennis te nemen van de geschillen tussen GEVAT! en Opdrachtgever.

12.5 Appendix
Als Opdrachtgever graag werkzaamheden wil laten uitvoeren door GEVAT! maar bezwaren heeft met een bepaald artikel van deze Algemene Voorwaarden, dan maken GEVAT! en Opdrachtgever een speciale appendix op basis van deze Algemene Voorwaarden